Střídavá péče

Novinka: Stáhněte si ZDARMA e-knihu Průvodce rozvodem manželství, kompletní návod na rozvod od rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici. Stahujte kliknutím zde. 

Služby zkušeného rozvodového právníka Mgr. Jana Kubici najdete zde.

Střídavá péče o dítě je jeden z druhů péče o dítě po rozvodu manželství, v případě kdy rodiče žijí odděleně.

Střídavá péče o dítě je dnes moderní, velmi diskutované téma. Názory odborníků z řad psychologů na střídavou péči o dítě se liší. První část vidí střídavou péči jako dobré řešení, argumentuje se tím, že dítě neztrácí péči ani jednoho z rodičů. Oba rodiče mají za výchovu dítěte plnou zodpovědnost, a že dítě potřebuje výchovu matky i otce, aby mělo ženský i mužský vzor.

Druhá část psychologů je spíše proti střídavé péči o dítě, argumentuje se tím, že dítě nemá jeden jasný domov a trpí častým stěhováním a případným střídáním školy a kamarádů.

Obecně lze říci, že střídavá péče by vždy měla být nařízena hlavně v zájmu samotného dítěte, tak aby podporovala jeho zdravý duševní a společenský vývoj. Rodiče by měli být schopni spolu spolupracovat a v žádném případě neřešit svoje konflikty přes dítě.

Z právního hlediska střídavou péči o dítě upravuje občanský zákoník.

Před samotným rozvodem manželství je třeba, aby bylo rozhodnuto o péči a výživném na děti. To se týká pouze nezletilých dětí, které nenabyli svéprávnosti. Rozhodnutí o péči o dítě učiní soud. Ten může buďto schválit vaši dohodu nebo rozhodnout sám. Soud vždy rozhoduje především v zájmu dítěte. Střídavá péče je jedna ze čtyřech možností, jak rozhodnout – viz sekce Péče o děti. O střídavé péči může soud rozhodnout i bez souhlasu rodičů.

Při rozhodování o péči o dítě soud bere v úvahu:

 • vztah dítěte ke každému z rodičů
 • vztah dítěte k sourozencům či prarodičům
 • osobnost dítěte, citovou orientaci a zázemí dítěte
 • výchovné schopnosti každého z rodičů
 • stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí
 • který z rodičů o dítě řádně pečoval
 • u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého vývoje
 • právo dítěte na péči obou rodičů a styku s nimi
 • schopnost rodiče dohodnout se na výchově s druhým rodičem

Průlomem do rozhodovací praxe obecných soudů, které často svěřovaly dítě do výlučné péče jednoho z rodičů (častěji matky) byly nálezy Ústavního soudu z roku 2014. Ústavní soud se tak snaží sjednotit rozhodování obecných soudů.

Ústavní soud jako primární stanovuje zájem dítěte, který spočívá v právu dítěte na péči obou rodičů.

Ústavní soud vysloveně říká: „Pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali kromě řádné péče o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení jen výjimkou, která vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte právě toto jiné řešení. Obecné soudy, tak nemohou střídavou péči vyloučit z důvodu, že s tímto způsobem výchovy jeden z rodičů nesouhlasí, protože chce mít dítě ve výlučné péči“.

Ústavní soud dále stanovil čtyři kritéria pro svěření dítěte do střídavé péče:

 • existence pokrevního pouta mezi dítětem a osobou usilující o péči o dítě
 • míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb
 • schopnost osoby usilující o péči zajistit vývoj a fyzické, emocionální, materiální a jiné potřeby dítěte
 • přání dítěte

Ústavní soud dále vyslovil názor, že střídavé péči o dítě nebrání ani velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů.

Pokud se na střídavé péči o dítě dohodnete podejte k okresnímu soudu, kde má dítě skutečné bydliště, návrh na schválení dohody o péči dítěte.

Pokud se na péči o dítě nedokážete dohodnout podá jeden z rodičů návrh soudu, aby rozhodl o úpravě péče o dítě podle jeho představy. Soud nechá druhého rodiče, aby se k návrhu vyjádřil a pak rozhodne podle výše uvedených zásad. Nemusí rozhodnout podle představy ani jednoho z rodičů, vždy sleduje především zájem dítěte.

Rozhodování o střídavé péči o dítě je poměrně složitá záležitost a vyplatí se poradit se s dobrým rozvodovým právníkem, který má se střídavou péčí zkušenosti a vyzná se dobře v rodinném právu, včetně nálezů Ústavního soudu. Služby rozvodového právníka s těmito zkušenostmi najdete kliknutím zde.

Pokud se na střídavé péči o dítě dohodnete (jednodušší varianta) a chcete ušetřit můžete využít naši službu rozvod online zde.