Co nepatří do SJM

Do společného jmění manželů nepatří vše, co jste nabyl/a před svatbou nebo po rozvodu manželství. Majetek (i dluhy), který jste nabyl/a během manželství tedy od okamžiku svatby až do okamžiku rozvodu manželství, je až na výjimky společný. Některý majetek, i když získaný za trvání manželství, nebude však společný nikdy (pokud jste jej před notářem nezahrnuli do společného majetku). Společné není to, co jeden z vás získal během manželství jako:

  • dědictví nebo odkaz
  • dar
  • restituci
  • majetek nabytý právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (obdoba dřívějšího majetku nabytého z výlučných prostředků)
  • věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • náhradu za poškození zničení nebo ztrátu svého výlučného majetku
  • náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
  • podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (i bytovém) pokud byl pořízen během manželství do výlučného vlastnictví jednoho z vás některým ze způsobů uvedených výše (dědictvím, darem, ze svých výlučných prostředků, za náhradu újmy, atd. Před 1. 01. 2014 obecně až na výjimky nebylo možné během manželství získat podíl v bytovém družstvu do výlučného vlastnictví.) 

Tento majetek nikdy nebyl součástí společného jmění manželů, i když byl získán během manželství. Při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu se s ním nepočítá.

Jak je to s dluhy se dozvíte v sekci „DLUHY PO ROZVODU“.

Dále by vás mohla ještě zajímat sekce SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ , BYDLENÍ PO ROZVODU,  MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ PO ROZVODU.

Pokud se chcete dozvědět více informací o vypořádání společného jmění manželů, najdete je v e-knize Rozdělení majetku při rozvodu nebo v e-knize Průvodce rozvodem manželství . Můžete také využít Rozvodového právníka nebo vzory dohod a podání na soud.