Rozvod s cizincem

Rozvod s cizincem je velmi složitý proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a znalosti mezinárodních právních předpisů. Pokud se chystáte na rozvod s cizincem, měli byste se obrátit na rozvodového právníka, který vám pomůže v řešení všech komplikací, které mohou vzniknout.

Při rozvodu s cizincem je nejdůležitější určit, v které zemi by měl rozvod probíhat a podle jakého práva. Pokud se například rozhodnete pro rozvod mimo Českou republiku, měli byste si dát pozor na to, aby byl rozvod uznán českým právem. Musíte mít také na paměti, že se mezinárodní rozvod řídí směrnicemi EU a ustanoveními zákona o mezinárodním právu soukromém.

Pro českého občana rozvádějícího se s cizincem je jednoznačně nejvýhodnější rozvést se před českým soudem. A to jednak kvůli lepší orientaci v domácím českém právu, dále z hlediska výše nákladů na rozvod s cizincem, ale také z pohledu možné jazykové bariéry. Rozvod v zahraničí lze chápat jako poměrně rizikový.

V případě, že je váš manžel cizinec, který není k dispozici nebo nespolupracuje, je nutné zajistit mu opatrovníka, který bude hájit jeho zájmy. Opatrovník postupuje v rozvodovém řízení stejně, jako by postupoval manžel sám. Většinou se rozvodové řízení takto nezdržuje.

Pokud jste žili s manželem cizincem v rámci Evropské unie, platí pravidla nařízení z roku 2003, které určuje, kde by mělo probíhat rozvod. Rozvod může provést soud v zemi, kde máte obvyklé bydliště, nebo jste měli poslední společné obvyklé bydliště, pokud zde jeden z vás stále žije. Rozvod může provést také soud v zemi, kde má odpůrce bydliště, nebo pokud má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště a podávají společný návrh na rozvod. Je také možné rozvést se v zemi, kde má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu rozvodu. Pokud je zároveň občanem této země, stačí 6 měsíců pobytu.

Kromě rozvodu je také nutné řešit péči o děti a výživné. Při řešení otázek týkajících se péče o děti je potřeba opět brát v potaz i mezinárodní aspekty. Pokud máte s cizincem společné dítě a rozvádíte se, je nutné ujasnit si, které právo se vztahuje na péči o dítě a výživné a příslušnost soudu. V tomto případě, kromě běžných předpisů mezinárodního práva, platí tzv. Haagská úmluva o mezinárodní ochraně dětí, která upravuje práva a povinnosti v oblasti mezinárodního rodičovského sporu, tedy například při určování místa pobytu dítěte, při řešení vztahu k dítěti a dalších otázkách souvisejících s výchovou dítěte.

Rozdělení společného majetku je další důležitou otázkou při rozvodu s cizincem. Zde opět platí mezinárodní právo, které určuje, jakým způsobem a podle jakého práva bude majetek rozdělen.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je rozvod s cizincem velmi komplikovanou záležitostí. Je proto vždy lepší si najmout kvalifikovaného rozvodového právníka, který vám pomůže s celým procesem rozvodu s cizincem. Tento právník vám může poskytnout informace o platných právních předpisech, poradit vám při rozhodování o otázkách týkajících se péče o děti a rozdělení majetku a zajistit, aby byl váš rozvod prováděn v souladu s mezinárodním právem.

Závěrem je tedy třeba zdůraznit, že rozvod s cizincem je mnohem složitější záležitostí, než je rozvod mezi českými občany. Proto je velmi důležité si uvědomit všechny mezinárodní aspekty, které s sebou tento proces nese, a najmout si kvalifikovaného rozvodového právníka, který se vyzná v mezinárodním právu.