Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) pro nákup elektronických knih a poskytování právních služeb na serveru www.manzelstvi-rozvod.cz a pro nákup elektronických knih na internetové stránce jakserozvest.cz. Tyto právní služby a elektronické knihy poskytuje Mgr. Jan Kubica, advokát, číslo registrace České advokátní komory 15131, se sídlem Na Perštýně 1, 110 00 Praha 1, IČ: 70510105, (dále jen jako „advokát“).

Právní vztahy mezi Advokátem a Vámi se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi Vámi a Advokátem při:

a) poskytování právních služeb na základě objednávky na webových stránkách www. manzelstvi-rozvod.cz prostřednictvím internetu, (dále jen jako „služba rozvod online“) a

b) nákupu elektronických knih nabízených na stránkách www.manzelství-rozvod.cz a jakserozvest.cz

 

1)      SLUŽBA ROZVOD ONLINE

 

1.1.    Službou rozvod online se rozumí vypracování dokumentů Advokátem na základě Vámi poskytnutých údajů a Vaší objednávky na webových stránkách www.manzelstvi-rozvod.cz.

1.2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY A CENA

Službu rozvod online objednáváte vyplněním formuláře na tuto službu na webových stránkách www.manzelstvi-rozvod.cz. Po této objednávce obdržíte na Vaši mailovou adresu případné doplňující dotazy s návrhem ceny za vypracování požadovaných dokumentů.  Poté, co potvrdíte smluvní cenu, počet a typ dokumentů případně další důležité skutečností, Vám bude na Vaši e-mailovou adresu zaslána celková rekapitulace objednávky spolu se zálohovou fakturou. Zaplacením částky minimálně ve výši uvedené v zálohové faktuře na účet Advokáta je uzavřena smlouva o zhotovení požadovaných dokumentů. Advokát se zavazuje do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla příslušná částka připsána na účet Advokáta vypracovat požadované dokumenty a odeslat je na Vámi sdělenou e-mailovou adresu. Společně s vypracovanými dokumenty Vám bude zaslán návod na jejich použití a faktura. Tuto fakturu však již neplaťte. Služba rozvod online je zaplacena na základě příslušné zálohové faktury.

Přijetím těchto VOP výslovně berete na vědomí, že součástí ceny za službu rozvod online nejsou žádné soudní poplatky.

Advokát splní svou povinnost vyplývající ze smlouvy tím, že odešle na Vámi sdělenou e-mailovou adresu 1) dokumenty, které byly objednány a vypracovány podle skutečností a dokumentů, jež byly Advokátovi Vámi doručeny 2) návod na použití dokumentů 3) fakturu.

Advokát si vyhrazuje právo neposkytnout službu rozvod online v případě, že to nebude považovat za přiměřené zjištěné situaci nebo pokud mu nebudou doručeny požadované nebo relevantní dokumenty či mu nebudou sděleny požadované skutečnosti. Advokát není povinen poskytnout službu rozvod online v případě, že z Vaší strany nebude poskytnuta veškerá potřebná součinnost.

Pokud nebude zálohová faktura zaplacena do data splatnosti, vyhrazuje si Advokát právo považovat objednávku včetně vyplněných formulářů za bezpředmětnou.

V případě, že budete požadovat úpravy zaslaných dokumentů, zašlete svůj požadavek na e-mail info@jankubica-advokat.cz nebo kontaktujte Advokáta na telefonním čísle 725 296 256. Rozsah úprav a cena za následné úpravy bude stanovena individuálně, přičemž se vychází z hodinové sazby Advokáta ve výši 1.500 Kč.

1.3.    POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Přijetím těchto obchodních podmínek se zavazujete, že Advokátovi poskytnete při plnění služby rozvod online veškerou potřebnou součinnost.

Advokát při zpracování dokumentů vychází z podkladů a skutečností, které jste mu sdělili Vy. V případě, že tyto doklady nebo skutečnosti jsou nepravdivé, neúplné nebo nebyly Advokátovi poskytnuty vůbec, nenese za to Advokát žádnou zodpovědnost.

Advokát nenese žádnou zodpovědnost ani za to, pokud se po odeslání údajů či podkladů změní skutečnosti důležité pro vypracování dokumentů ani pokud se tyto skutečnosti změní po vypracování těchto dokumentů.

1.4.    ZODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ DOKUMENTŮ

Přijetím těchto obchodních podmínek berete na vědomí, že za způsob, jakým naložíte s vypracovanými dokumenty, jste odpovědni výlučně Vy. Po odeslání dokumentů na Vaši e-mailovou adresu není Advokát schopen ovlivnit další skutečnosti. a nezaručuje tak, že v budoucnu nastane jakákoli skutečnostmůže tak zaručit uje, že nastane jakákoli skutečnost v budoucnu garantuje, že dojde nenese žádnou zodpovědnost za to pokud

Přijetím těchto obchodních podmínek berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že na základě zhotovených dokumentů nemusí soud rozhodnout tak, jak si přejete Vy.

1.5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že nastane některá skutečnost, pro kterou služba rozvod online ze strany Advokáta nebude moci být poskytnuta, může Advokát odstoupit od smlouvy s tím, že mu za odvedenou práci náleží odměna. Odměna se stanoví přiměřeně dle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

Při uzavírání smlouvy na dálku můžete v některých případech odstoupit od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v čl. 4 těchto VOP.

 

2)      NÁKUP ELEKTRONICKÝCH KNIH

 

2.1.    Elektronickou knihou se rozumí jakákoli elektronická kniha (ať už ve formě populárně naučné příručky nebo vzorů smluv a podání) nabízená na webových stránkách www.manzelstvi-rozvod.cz a/nebo nabízená na webové stránce jakserozvest.cz (dále jen jako „e-kniha“ nebo „elektronická kniha“).

2.2.    ZODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ E-KNIHY

Objednáním e-knihy berete na vědomí, že řešení a rady popsané v e-knize platí zejména pro typické situace a mají proto pouze informativní charakter. Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý případ je ze své podstaty specifický a Advokát nemá k dispozici informace o Vašem nebo jiném konkrétním případu, nemusí se na Váš nebo jiný konkrétní případ hodit e-knihou navržené řešení. Objednáním e-knihy výslovně souhlasíte s tím, že za jakékoli použití informací z e-knihy, včetně bonusů, nesete svou vlastní zodpovědnost, stejně jako za to, že použití těchto informací pro konkrétní specifickou situaci bude přiměřené a adekvátní. Objednáním e-knihy dále výslovně berete na vědomí, že Advokát nenese žádnou zodpovědnost za to, že správně použijete e-knihu nebo informace v ní obsažené! V případě, že máte jakoukoli pochybnost o přiměřenosti použití informací z e-knihy, doporučujeme vyhledat individuální odbornou právní pomoc tedy požádat o zastupování advokáta.

2.3.    AUTORSKÉ PRÁVO

Veškeré e-knihy, jsou informačním produktem a tedy autorským dílem ve smyslu autorského zákona a jsou tedy chráněny autorským právem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Advokáta je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Pokud by někdo chtěl spolupracovat při rozšiřování tohoto materiálu, nechť se obrátí na Advokáta, se kterým může navázat afilační spolupráci. V případě nedovoleného šíření nebo užívání e-knihy nebo jakékoli její části bude vymáhána náhrada škody včetně nákladů na její vymáhání.

2.4.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybranou e-knihu objednáváte na webových stránkách www.manzelstvi-rozvod.cz kliknutím na příslušné tlačítko „objednat e-knihu“ nebo „objednat vzory“ nebo „objednat průvodce“.  E-knihu lze objednat také na webové stránce jakserozvest.cz kliknutím na tlačítko „objednat průvodce“. Na základě této závazné objednávky Vám bude Advokátem na Vaši e-mailovou adresu doručena zálohová faktura za e-knihu s příslušnými platebními údaji (cena, číslo účtu, variabilní symbol, datum splatnosti). Objednáním jakékoli e-knihy zároveň souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouva na objednanou e-knihu je uzavřena okamžikem, kdy jsou peněžní prostředky ve výši minimálně dle příslušné zálohové faktury připsány na účet Advokáta uvedený v zálohové faktuře. Advokát se zavazuje doručit Vám prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve své objednávce, příslušnou e-knihu dle Vaší objednávky a to do tří pracovních dnů od okamžiku připsání peněžních prostředků na účet Advokáta. Tato lhůta neplatí, pokud platba neobsahuje příslušný variabilní symbol.

Zároveň se zaplacenou e-knihou Vám bude doručena faktura na tuto e-knihu. Tuto fakturu však již neplaťte. E-kniha je zaplacena na základě příslušné zálohové faktury.

2.5.    GARANCE

Advokát ručí za hodnotný obsah všech e-knih zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Advokát má za cíl, abyste získali základní orientaci v rozvodovém právu nebo oblastech souvisejících. Pokud byste do třiceti dnů od zaplacení usoudil/a, že e-kniha Vám nepomohla získat ani základní přehled o tom, jak funguje rozvod, výživné nebo vypořádání SJM Advokát se zavazuje vrátit Vám peníze zpět.

2.6.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 30 dnů od doručení e-knihy na Váš email máte právo odstoupit od kupní smlouvy na e-knihu bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Mgr. Jana Kubicu, advokáta e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@jankubica-advokat.cz. Do e-mailu uvedete, že odstupujete od smlouvy a požadujete vrácení peněz zpět a číslo účtu, na které požadujete peníze poslat.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, Advokát Vám bez zbytečného odkladu vrátí platbu, kterou od Vás za nákup e-knihy obdržel. V případě, že neuvedete účet, na který Vám mají být peníze vráceny, použije Advokát účet, ze kterého byly peníze odeslány, pokud nebude pochyb o tom, že e-mailová adresa a bankovní účet patří Vám. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

3)      SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

3.1.    OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje, pokud jste fyzickou osobou, jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „ZOOU“).

Přijetím těchto obchodních podmínek, pokud jste fyzickou osobou, výslovně souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, (dále vše jen jako „osobní údaje“).

Přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasíte se zpracováním osobních údajů Advokátem, a to pro účely evidence smlouvy, plnění práv a povinností se smlouvou souvisejících a zasílání informací o obchodních sděleních Advokáta. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Přijetím těchto obchodních podmínek výslovně potvrzujete, že poskytujete své osobní údaje Advokátovi dobrovolně a to přesné a pravdivé.

Zpracováním Vašich osobních údajů může Advokát pověřit v souladu se ZOOU třetí osobu jako zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že byste se domnívali, že Advokát nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, můžete požádat Advokáta o vysvětlení nebo požadovat, aby Advokát nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování osobních údajů, Advokát Vám ji vydá, avšak má právo za to po Vás požadovat přiměřenou náhradu.

3.2.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Přijetím těchto obchodních podmínek výslovně souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se službami Advokáta na Vaši e-mailovou adresu a to i pokud by měly mít formu obchodního sdělení.

Advokát se zavazuje, že v žádném případě neposkytne Vaši e-mailovou adresu ani osobní údaje třetím osobám.

Pokud si nebudete přát dostávat již žádná další obchodní sdělení (do Vašeho mailu), můžete tento svůj souhlas kdykoli výslovně odvolat zpět a to buď kliknutím na příslušný odkaz v mailu nebo zasláním sdělení o odebrání svého souhlasu na mail info@jankubica-advokat.cz.

3.3.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Pokud jste spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku, pak platí také tento čl. 3.3 obchodních podmínek.

Svá práva vyplývající z odpovědnosti Advokáta za vady plnění uplatňujte u Advokáta písemně elektronickou poštou na adrese info@jankubica-advokat.cz a to bez zbytečného odkladu. Své stížnosti můžete vyřizovat mimosoudně u Advokáta prostřednictvím elektronické pošty zasláním na adresu info@jankubica-advokat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašle Advokát na Vaši elektronickou adresu.

Advokát je oprávněn k podnikání na základě zákona o advokacii řídí se tímto zákonem a Advokátním etickým kodexem. Dozor nad jeho činností provádí Česká advokátní komora; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlasem s těmito VOP berete na vědomí, že v případě služby rozvod online nemůžete odstoupit od smlouvy, jestliže smlouva byla splněna ze strany Advokáta s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupíte-li od smlouvy na službu rozvod online, a Advokát s plněním služby rozvod online na základě Vaší výslovné žádosti začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zavazujete se uhradit Advokátu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tímto poskytnutým plněním se rozumí i takové plnění, které Vám v okamžiku odstoupení od smlouvy ještě nebylo doručeno, avšak Advokát jej již vytvořil svou činností, (dále jen jako „rozpracované dokumenty“). Rozpracované dokumenty mohou být rozpracovány jen částečně nebo mohou být ve finální podobě. Rozpracované dokumenty Vám Advokát zašle do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy.

V případě, že došlo k uzavření smlouvy (služba rozvod online) distančním způsobem, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro takové odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy. Toto právo nemáte v případě uvedeném v čl. 3.3. odst. 7 těchto obchodních podmínek. Pro  odstoupení můžete použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

Přijetím těchto obchodních podmínek berete na vědomí, že v případě služby rozvod online nemůžete odstoupit od smlouvy, jestliže smlouva byla splněna ze strany Advokáta s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4)      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Strany si sjednávají, že se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a to i tehdy, pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.

Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy objednatelem pro případy, kdy jste spotřebitelem.

Kontaktní údaje Advokáta jsou tyto: tel.: 725296256 e-mail info@jankubica-advokat.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8. 07. 2015 a ruší předchozí znění VOP.

V Praze dne 8.7. 2015